Ceník

Při úvodní konzultaci s logopedem proběhne vstupní poradenství, během něhož bude sledována úroveň komunikačních schopností, zrakového vnímání, sluchového vnímání, fonematického sluchu, grafomotoriky, jemné, hrubé motoriky, motoriky mluvidel, pravolevé orientace a také v případě předškolního dítěte posouzení jeho připravenosti na vstup do školy.

Součástí je také rozhovor s rodiči, při kterém jsou zjišťovány i další informace, které mají souvislost s vývojem řeči a individuálními potřebami dítěte. Na závěr bude navržen individuální plán řešení logopedického problému a také bude poskytnuto poradenství, jak doma s dítětem pracovat tak, aby logopedie byla co nejefektivnější a zajímavá pro dítě. Logopedické poradenství u dětí a dospělých se liší.

První návštěva se vstupní konzultací trvá 60 minut a cena je 400 Kč.
Každá následná logopedická a speciálně pedagogická péče s klientem trvá 45 minut a cena je 300 Kč.